ldcf.net
当前位置:首页 >> 计算下面各题,能用简便方法算的用简便方法算. ... >>

计算下面各题,能用简便方法算的用简便方法算. ...

1/2减(3/4减3/8) =1/2-(3/4-3/8) =1/2- 3/8 =1/8

(1) 8 9 ×[ 3 7 ÷( 2 3 + 1 7 )],= 8 9 ×[ 3 7 ÷ 17 21 ],= 8 9 × 9 17 ,= 8 17 ;(2)(873×477-198)÷(476×874+199),=[873×(476+1)-198]÷[476×(873+1)+199],=[873×476+873-198]÷[476×873+476+199],=[873×476+675]÷[476×873+...

(1)296+73+104+37,=(296+104)+(73+37),=400+110,=510;(2)1600÷25÷4,=1600÷(25×4),=1600÷100,=16;(3)125×54-46×125,=125×(54-46),=125×8,=1000;(4)50.34+11.645-42.34,=50.34-42.34+11.645,=8+11.645,=19.645;(...

15.7 - ( 5.7 - 2.8 ) = 15.7 - 5.7 + 2.8 = 12.8 4/9 - 7/16 * 4/9 = 4/9 * 1 - 7/16 * 4/9 = 4/9 * (1 - 7/16) = 4/9 * 9/16 = 1/4 (3/4 - 5/7 )/ (1/56) =( 3/4 / 1/56 ) - ( 5/7 /1/56 ) = 42 - 40 = 2 望采纳

(1)4.82-5.2÷0.8×0.6,=4.82-6.5×0.6,=4.82-3.9,=0.92;(2)[ 1 2 -( 3 4 - 3 5 )]÷ 7 10 ,=[ 1 2 - 3 20 ]÷ 7 10 ,= 7 20 ÷ 7 10 ,= 1 2 ;(3) 7 9 × 5 11 + 2 9 × 5 11 ,=( 7 9 + 2 9 )× 5 11 ,=1× 5 11 ,= 5 11 ;(4)12....

354÷16+446÷16 =(354+446)÷16 =800÷16 =50

( 120 - 8 X 6 ) / 3 = ( 3 X 40 - 8 X 2 X 3 ) / 3 = 3 X ( 8 X 5 - 8 X 2 ) / 3 = 8 X ( 5 - 2 ) = 8 X 3 = 24 82 + 17 X 6 - 132 = 102 - 50 = 52

①16×18-120÷15,=288-8,=280;②3.2×2.77+0.23×3.2,=3.2×(2.77+0.23),=3.2×3,=9.6;③7.6-2.05÷0.82,=7.6-2.5,=5.1;④78-517+98-1217,=(78+98)-(517+1217),=2-1,=1;⑤29-716×29,=29×(1-716),=29×916,=18;⑥13÷(14+56)×34,=...

(八)800-口00÷20=800-30=770;(2)39×八0八=39×(八00+八)=39×八00+39=3900+39=3939;(3)(八05×八2-口35)÷25=(八2口0-口35)÷25=口25÷25=25;(一)23×一5+23×55=23×(一5+55)=23×八00=2300;(5)25×八8×一=25×一×八8=八00×八8=八800...

(1)10.15-10.75×0.4-5.7,=10.15-4.3-5.7,=10.15-(4.3+5.7),=10.15-10,=0.15;(2)5.8×(3.87-0.13)+4.2×3.74,=5.8×3.74+4.2×3.74,=(5.8+4.2)×3.74,=10×3.74,=37.4;(3)32.52-(6+9.728)÷3.2×2.5,=32.52-15.728÷3.2×2.5,=3...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com