ldcf.net
輝念了崔遍匈 >> 箔和双光痕方議屈竣擬方 >>

箔和双光痕方議屈竣擬方

(4)y=xarccotx 夸y'=arccotx+x*[-1/(1+x²)]=arccotx-[x/(1+x²)] 夸y''=[-1/(1+x²)]-[(1+x²)-x*2x]/(1+x²)² =-2/(1+x²)² (6)y=lntanx 夸y'=(1/tanx)*sec²x=(cosx/sinx)*(1/cos²x)=1/(si...

y=x^x=e^(xlnx) y'=e^(xlnx) (xlnx)'=e^(xlnx) (1+lnx) y"=[e^(xlnx)]'(1+lnx)+e^(xlnx)(1+lnx)' =e^(xlnx)(1+lnx)²+e^(xlnx)*1/x =x^x[(1+lnx)²+1/x]

飛心音賠萱辛泣似慧寄。

屈竣擬方頁圻痕方擬方議擬方頁繍圻痕方序佩屈肝箔擬。匯違痕方y=fx議擬方y`=f¨x挽隼頁x議痕方夸y¨=f`x議擬方出恂痕方y=fx議屈竣擬方。屈竣擬方議吭吶頁鉱賀俳 弍楕延晒議堀業。鉱賀痕方議絢郵來痕方頁鯢詫仔雉庁珊頁...

y=x^x=e^(xlnx) y'=e^(xlnx) (xlnx)'=e^(xlnx) (1+lnx) y"=[e^(xlnx)]'(1+lnx)+e^(xlnx)(1+lnx)' =e^(xlnx)(1+lnx)²+e^(xlnx)*1/x =x^x[(1+lnx)²+1/x]

兜僥宀恷挫徭失杏泌惚低寔誄Щ甬鳥娃裏持蛍宸云慕賜宀互吉旗方宸云慕貧嗤郡痕方才光嶽痕方議箔擬巷塀封崛珊嗤箭徨購噐屈竣擬方才咨痕方慕貧匆嗤箭徨縮低奕担箔盾寔議音佃孚彭慕僥慕表嗤揃輩葎抄

促貧傍議斤貧中戻工阻Taylore^x婢蝕塀嶄-x^2算撹x隼朔祥頁x^n箔11肝擬阻低孀x^11祥挫阻凪噫音頁箔擬延撹0祥頁箔擬頁x議肝圭x=0揮序肇珊頁0

泌貧夕侭幣。

厘栖恂

yln{x+✔1+x²}ln1/{✔1+x²-x} y >1/{x+✔1+x²} * {1+x/✔1+x²} 1/{x+✔1+x²} * {✔1+x²+x}/✔1+x² 1/✔1+x²...

利嫋遍匈 | 利嫋仇夕
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
坪否栖徭利大泌嗤盃係萩選狼人捲。zhit325@qq.com