ldcf.net
当前位置:首页 >> 1.编程输入AB两个整数,交换两数后输出 2.编程输入... >>

1.编程输入AB两个整数,交换两数后输出 2.编程输入...

第一题: #include void main() { int aa,bb,cc; printf("请输入第一个整数:"); scanf("%d",&aa); printf("请输入第二个整数:"); scanf("%d",&bb); cc=aa; aa=bb; bb=cc; printf("您输入的两个数字交换后是:\n%d\n%d",aa,bb); } 第二题: #incl...

#include void main(){int a,b,c=0;float d;scanf("%d%d",&a,&b);c = a + b;d = (float)c / 2;printf("a=%d,b=%d,sum=%d,avg=%f\n",a,b,c,d);}

只说一位二进制数的 图中是一种实用的一位数值比较器电路 Y(A>B)=AB' Y(A=B)=AB+A'B' Y(A

#include "stdio.h" void main() { int a =5,b =6,i; printf("输入选择数: "); scanf("%d", &i); switch(i) { case 1: printf("%d\n",a ); break; case 2: printf("%d\n",b ); break; case 3: printf("%d\n",a+b ); break; } }

此题可以做,代码如下: //#include "stdafx.h"//If the vc++6.0, with this line.#include "stdio.h"int main(void){ char R[27]="ZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY",tmp[10]; int n,i,j; while(1){ printf("Input n(int n>0)...\nn="); if(scanf("%...

#include void main() { printf("Input a&b:"); double a,b,x; scanf("%lf,%lf",&a,&b); x=(5-3*b)/(2*a); printf("x=%4.1f\n",x); } 估计得不了0.5

#include //从p1的第n个字符开始找p2,如果找到返回位置,如果没找到,返回-1 int findstr(int n,char *p1,char *p2){int i,j;for(i=n;p1[i];i++)for(j=0;;j++){if (p2[j]==0) return i;if (p1[i+j]==0) return -1;if (p1[i+j]!=p2[j]) break;}re...

#include void delchar(char* str, char c) { int i = 0, j = 0; while (str[j] != 0) { if (str[j] != c) { str[i] = str[j]; i++; } j++; } str[i] = 0; } int main() { char s[100]; while (scanf("%s", s) != EOF) { delchar(s, 'a'); print...

用什么语言编写? 如果用VBA,代码如下: Sub 数字组合()Dim i$, j$, k%Do i = InputBox("请输入第一个两位数") Loop Until Len(i) = 2 And Val(i) > 9Do j = InputBox("请输入第二个两位数")Loop Until Len(i) = 2 And Val(i) > 9k = Left(i, 1...

问题有点多埃 #include int main(){ int a,b,c; printf("输入a,b:"); scanf("%d,%d", &a, &b); c=a+b; printf("c=%d",c);return 0;}

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com